Ano ang dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas


24-Feb-2017 14:44

Ibig sabihin, totoong pagkain ito na pipitasin at kakainin. Ito sana ang magiging gantimpala nina Adan at Eba kung sinunod lamang nila ang Dios na huwag kumain ng bunga mula sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama.upang ingatan ang daang patungo Ang sabi Maestro Evangelista, nariyan lang ang punong kahoy ng buhay, hindi inalis.Kaya nga nagparating ang Dios ng kanyang sugo upang tayo ay maliwanagan (ipakita ang mabuti at ang masama at ipaunawa) na ang mga nasusulat sa aklat na ito at hindi tayo mapagod sa paghahanap ng mga kasagutan sa ating mga tanong sa buhay.Di gaya ng mga relihiyon na pinagaralan ang Banal na Aklat, matapos basahin at bigyan ng kani-kanilang mga sarili nilang kahulugan ay nagaaway-away.Philippine culture is a melting pot of various foreign cultures.Foreign influences are evident in the prevalent use of the English language, in religion (reflecting Spanish influences), and in sports (mahjong denoting Chinese influences). Carlos P Garcia (1957-1961) Diosdado Magapagal (1961-1965) Ferdinand Marcos (1965-1986) Corazon Aquino (1986-1992) Fidel V Ramos (1992-1998) Joseph Estrada (1998-2001) Gloria Magapagal-Arroyo (2001-2010) Benigno Aquino III (2010-termino sa taong ito) Umaasa ako na ito ay tumutulong sa iyo.Ito ay may simula at wakas, kasunod ng dilim ay liwanag. Kung may Kaligayahan may Kalungkutan atkung may pagsilang, may kamatayan.

Mamuhay sa isang tahimik at kaayaayang kapaligiran To live in a peaceful community and wholesome environment Magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at masiglang pangangatawan To have adequate food and a healthy and active body Mabigyan ng magandang edukasyon at mapaunlad ang potensyal ...At upang makapitas sa punong kahoy ng buhay dapat makinig sa Salita ng Dios na dala ng propetang inutusan, siya ang magpapaliwanang kung papaano makakamit ang bunga nito at tungkol naman sa tubig ng buhay di ayon sa mga alamat mula sa ibang mga bayan at relihiyon, ano ba ang "tubig ng buhay" sa Banal na Aklat?Oh Panginoon, na pagasa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya.Nasasakanya kung gaano kahaba ang ikabubuhay niya, nguni't walang ikalawang buhay.

Ito ang katotohanan na inilihim sa atin ng mga relihiyon!Ang Teoryang Arketaypal ay nagpapakita na saykel(cycle) ng buhay.Ang Buhay, ayon sa teoryang ito, ay tila isang paulit-ulit na kasaysayan.Tambalan - ito ay anyo ng pangungusap na binubuoo ng dalawa o higit pang puno o nakapag-iisang sugnay.